Tuesday, July 24, 2012

ഭ്രൂണ ചിത്ര തട്ടിപ്പുകളും പരിണാമവും

പരിണാമ വാദത്തെ പരിചയപ്പെട്ടവര്‍ ആരും ഈ ഭ്രൂണ ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാത്തവരായി ഉണ്ടാവില്ല.അത്ര മാത്രം വ്യാപകമായി ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ പരിണാമത്തിന്‍റെ തെളിവുകളായി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സിലബസ്സുകളില്‍ ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയതായി കാണാം. പരിണാമ വാദത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ബ്ലോഗ്ഗുകള്‍ ഇപ്പോഴും ഭ്രൂണ ശാസ്ത്ര തെളിവുകളുടെ കൂട്ടത്തില്‍ ഈ വ്യാജ ചിത്രവും തിരുകി കേറ്റി തങ്ങളുടെ ബ്ലോഗ്ഗുകളെ സമ്പന്നമാക്കാറുണ്ട്. തലമുറകളായി ഈ തട്ടിപ്പ് യാഥാര്‍ത്യമറിയാതെ പകര്‍ത്തി പോരുന്നു. ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നിലെ യാഥാര്‍ത്ഥ്യം ചികയുകയാണ് ഈ പോസ്റ്റ്‌...

Earnest Hackel എന്ന ശാസ്ത്രഞ്ഞനാണ് ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ ലോകത്തിനു ആദ്യമായി പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. അതോടൊപ്പം ബയോജെനെടിക് സിദ്ധാന്തവും  (Biogenetic Law) ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഈ സിദ്ധാന്ത പ്രകാരം ജീവികള്‍ എല്ലാം ഒരു പൊതു പൂര്‍വ്വികനില്‍ നിന്നായതിനാല്‍ ഓരോ ജീവിയിലും അതിന്‍റെ പിതാമഹന്മാരുടെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങള്‍ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവ ജീവിതത്തിന്‍റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തില്‍ പ്രകടമാകും എന്നും വിഷധീകരിക്കപ്പെട്ടു. 'Ontogeny recapitulates phylogeny' അതായത് ഒരു ജീവിയുടെ വളര്‍ച്ചാ ഘട്ടങ്ങളില്‍ അതിന്‍റെ പരിണാമ ചരിത്രം ആവര്‍ത്തിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ഹൈക്കല്‍ അവകാശപ്പെട്ടു. ഈ അവകാശ വാദത്തെ ബലപ്പെടുത്താന്‍ തന്‍റെ ഭാവനയില്‍ വിരിഞ്ഞ യാതൊരു ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറയുമില്ലാത്ത ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ അദ്ദേഹം വരച്ചു ചേര്‍ക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. 

ഹൈക്കല്‍ വരച്ച  ഭ്രൂണ ചിത്രങ്ങള്‍
1874 ല്‍ വരച്ച ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ ഇക്കാലമത്രയും യാതൊരു പുന: പരിശോധനയും കൂടാതെ നിരവധി പുസ്തകങ്ങളില്‍ പകര്‍ത്തി കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു.ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ പ്രകാരം മത്സ്യം മുതല്‍ മനുഷ്യന്‍ വരെയുള്ള എട്ടു ജീവികളുടെ ഭ്രൂണങ്ങള്‍ ഭ്രൂണ വളര്‍ച്ചയുടെ ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ ഒരു പോലെയാണ് എന്നും പിന്നീടുള്ള വളര്‍ച്ചാ ഘട്ടങ്ങളില്‍ ആണ് അവ അവയുടെ തനത് രൂപങ്ങളിലേക്ക് വഴി പിരിയുന്നതെന്നും  പരിണാമ വാദികള്‍ വാദിച്ചു. പരിണാമത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും ശക്തമായ തെളിവുകളായി ഈ ചിത്രങ്ങളെ വ്യാപകമായി വ്യാ ഖ്യാനിക്കപ്പെടുകയും നിരവധി കലാലയങ്ങളില്‍ സിലബസ്സുകളില്‍ അവ ഉള്‍പ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ശാസ്ത്രത്തിന്‍റെ മറ പിടിച്ചു നല്ല പകല്‍ വെളിച്ചത്തില്‍ ഒന്നാന്തരം തട്ടിപ്പാണ് നടന്നത്. 

1997 ല്‍ ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നിലെ യഥാര്‍ത്ഥ വസ്തുത പുറം ലോകമറിഞ്ഞു. മൈക്കല്‍ റിച്ചാര്‍ഡ്സണ്‍ (Embryologist, London St.George's Hospital Medical School) എന്ന ശാസ്ത്രഞ്ജന്‍ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് തെളിവുകള്‍ സഹിതം ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ വ്യാജമാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുകയുണ്ടായി. 


താരതമ്യ ചിത്രങ്ങള്‍.::.: മുകളില്‍ ഹൈക്കല്‍ വരച്ച ചിത്രങ്ങളും താഴത്തെ വരിയില്‍ യഥാര്‍ത്ഥ ചിത്രങ്ങളും

കൂടുതല്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ കാണുക:

ചില ഭ്രൂണ ചിത്രങ്ങള്‍
 ഹൈക്കല്‍ വരച്ചു ചേര്‍ത്തത് പോലെ ഭ്രൂണങ്ങള്‍ പരിണാമ ശ്രേണിയിലെ പൂര്‍വ്വിക ചരിത്രം പ്രകടമാക്കുന്നില്ലെന്ന്  ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ തെളിയിച്ചു. തന്‍റെ വാദങ്ങള്‍ക്ക് ഉപോല്‍ബലകമായി ഭാവനാ സമ്പന്നമായ ചിത്രങ്ങള്‍ വരച്ചു ചേര്‍ക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നവയായിരുന്നു ഈ ഫോട്ടോകള്‍..... .. 
ഡോക്ടര്‍ റിച്ചാര്‍ഡ്സണ്‍ തന്നെ പറഞ്ഞത് പോലെ ശാസ്ത്രീയ വഞ്ചനയുടെ ഏറ്റവും മോശമായ ഉദാഹരണം ആണിത്. അതിലേറെ ദൌഭാഗ്യകരമായ കാര്യം ഇതേ വ്യാജ ചിത്രങ്ങള്‍ ഇന്നും നമ്മുടെ പുസ്തകങ്ങളില്‍ നിന്ന് നീക്കിയിട്ടില്ല എന്നതാണ്.പല വിദേശ കലാലയങ്ങളിലും സിലബസ്സുകളില്‍ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്ത ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ നാമിപ്പോഴും നമ്മുടെ വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ മസ്തിഷ്കതിലേക്ക്ഫീഡ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്‍ പുട്ട് ഡാറ്റ തെറ്റാണെങ്കില്‍ ഔട്ട്‌ പുട്ട് ഡാറ്റയും തെറ്റായിരിക്കും എന്നറിയാത്തത് കൊണ്ടാണോ?


ലോകത്തിലെ പ്രമുഖരായ ശാസ്ത്രഞ്ജര്‍ എല്ലാം ഇതിനെതിരെ രംഗത്ത് 
വന്നു കഴിഞ്ഞതാണ്. അവയില്‍ ചില അഭിപ്രായങ്ങള്‍ മാത്രം കാണുക:


G. Rager:
"Haeckel was not prudish in the selection of tools for his fight. In order to prove the validity of the law of biogenesis, he published several figures, the original and legends of which were faked up.
"This fake is now shown in a few examples. For this purpose he used the same printing stock three times and invented a different legend for each copy.
"There are a number of other figures, the originals of which were changed by Haeckel in order to demonstrate that human ontogeny successively passes through stages of development which repeat phylogeny.
"This is not the first time that Haeckel's fake has been revealed. The well-known zoologist, Ludwig Rutimeyer (1868), protested against it.
"The law of biogenesis has to use cheating tricks in order to fit data to the theory."—G. Rager, "Human Embryology and the Law of Biogenesis," in Rivista di Biologia (Biology Forum 79 (1986), pp. 451-452.

William R. Fix:
". . ontogeny recaptitulates phylogeny, meaning that in the course of its development [ontogeny] an embryo recapitulates [repeats] the evolutionary history of its species. This idea was fathered by Ernst Haeckel, a German biologist who was so convinced that he had solved the riddle of life's unfolding that he doctored and faked his drawings of embryonic stages to prove his point."—*William R. Fix, The Bone Peddlers: Selling Evolution (1984), p. 285.

Stephen Jay Gould:
"[The German scientist, Wilhelm His] accused Haeckel of shocking dishonesty in repeating the same picture several times to show the similarity among vertebrates at early embryonic stages in several plates of [Haeckel's book]."—*Stephen Jay Gould, Ontogeny and Phylogeny (1977), p. 430.

Stephen Jay Gould: 
"... it has fascinated me ever since the New York City public schools taught me Haeckel's doctrine, that ontogeny recapitulates phylogeny, fifty years after it, had been abandoned by science." (Ontogeny and phylogeny, Stephen Jay Gould, ISBN 0-674-63940-5, 1977, p1) 

C. Singer:
"His [Haeckel's] faults are not hard to see. For a generation and more he purveyed, to the semieducated public, a system of the crudest philosophy—if a mass of contradictions can be called by that name. He founded something that wore the habiliments of a religion, of which he was at once the high priest and the congregation."—*C. Singer, A History of Biology (1931), p. 487.

Rusch:
 "The history of the so-called Law of Recapitulation is briefly examined from its inception down to Ernst Haeckel who finalized it as the "Biogenetic Law." Because of many short-comings discovered since Haeckel's day, the idea of "Recapitulation" is no longer generally recognized as a "Law" and some modern texts on evolution omit all reference to the topic. Some post-1960 textbooks, however, still present the illustrations of supposed embryological stages by Ernst Haeckel as support for the theory of evolution. Original criticisms of the honesty of Haeckel's arguments and illustrations are presented here, based on translated excerpts from the original German reviews by L. Rutimeyer, professor of science at the University of Basel, and early critic of Haeckel. These original sources indicate that Haeckel's woodcut series illustrating the ova and embryo were fraudulent. Articles by Wilhelm His, Sr., embryologist and anatomist of the University of Leipzig, also demonstrate that Haeckel's works contained distortions that were evidently perpetrated with the direct intent to deceive. It is suggested that future editions of science texts eliminate all use of Haeckel's questionable materials. Perpetuating these distorted drawings as true representations of the embryos in question and as having weight in the argument for evolution is certainly regrettable. (Ontogeny Recapitulates Phylogeny, Wilbert H. Rusch, Sr., Creation Research Society Quarterly, Vol. 6, June 1969, pp. 27-34)

G.G. Simpson and W. Beck:
"Haeckel misstated the evolutionary principle involved. it is now firmly established that ontogeny does not recapitulate phylogeny." INTRODUCTION TO BIOLOGY, p.273, 1965

G.G. Simpson and W. Beck:
"It is now firmly established that ontogeny does not repeat phylogeny." [emphasis in original] George Gaylord Simpson and William S. Beck, Life: An Introduction to Biology (New York: Harcourt, Brace & World, Inc., 1965), p. 241

Biogenetic -LANP-, DOTT, Univ. of WI, & BATTEN, Columbia Univ., A.M.N.H:
"Much research has been done in embryology since Haeckel's day, and we now know that there are all too many exceptions to this analogy, and that ontogeny does not reflect accurately the course of evolution." EVOLUTION OF THE EARTH, p.86

Gavin R. deBeer:
"The enthusiasm of the German zoologist, Ernst Haeckel, however, led to an erroneous and unfortunate exaggeration of the information which embryology could provide. This was known as the `biogenetic law' and claimed that embryology was a recapitulation of evolution, or that during its embryonic development an animal recapitulated the evolutionary history of its species." Gavin R. deBeer, An Atlas of Evolution (New York: Nelson, 1964), p. 38.

Milner: 
"When critics brought charges of extensive retouching and outrageous `fudging' in his famous embryo illustrations, Haeckel replied he was only trying to make them more accurate than the faulty specimens on which they were based." (Encyclopedia of Evolution, R. Milner, 1990, p 206)

Oppenheimer:
"the work of Haeckel was the culmination of the extremes of exaggeration which followed Darwin." She lamented that "Haeckel's doctrines were blindly and uncritically accepted," and "delayed the course of embryological progress." (Essays in the History of Embryology and Biology (MIT Press, 1967 p. 150)

ഈ ലിസ്റ്റ്‌ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. എന്നിട്ടും ഈ വ്യാജ ചിത്രങ്ങള്‍ ഇന്നും പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. 

No comments:

Post a Comment